תרשים ‭:2‬ תנועה מדפוס מצב מיוצב לדפוס כאוטי של שינוי בגודלה של אוכלוסיית עש הצועני ‭.(Lymantania dispar)‬ אוכלוסייה מוצגת כפונקציה של היחס בין שיעור הילודה לבין שיעור התמותה (לקוח מתוך ‭Davies, 1988, p. 40‬ ומתוך ‭.(Briggs & Peat, 1989, p. 60‬