ג. הרציונל של טיילר

ג . הרציונל של טיילר . 1 אילו מטרות חינוכיות על בית הספר להציב לעצמו ? . 2 אילו התנסויות חינוכיות אפשר לספק כך שירבו הסיכויים להשגת מטרות אלה ? . 3 כיצד ניתנות התנסויות חינוכיות אלה לארגון יעיל ? . 4 כיצד ביכולתנו לקבוע אם מטרות אלה אכן הושגו ; pp . 1-2 Tyler , Basic Princip lesof Curriculum and Instruction , 1950 , ) ? ההדגשות שלי . ( במבט ראשון ארבע השאלות נראות סבירות , והן אכן כאלה בתחומי המסגרת המודרניסטית , הלינארית של סיבה-תוצאה . לשאלות אלה הייתה משיכה רחבה ופופולריות רבה , שנשמרו לאורך זמן . וויליאם שוברט מציין כי מחנכים רבים רואים בספר instruction Basic Principles of Curriculum and של טיילר ( 1950 ) "אחד משני הספרים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על המחשבה והפרקטיקה של תכנית הלימודים" Schubert , 1986 , ) , ( p . 171 הספר השני הוא ספרו של דיואי . < Dewey , 1916 / 1966 ) Democracyand Education בעוד שזיקה בין טיילר לדיואי במונחים של מחשבה ופרקטיקה של תכנית לימודים נראית שלא במקומה , אין זו העדר זיקה שטיילר זיהה או קיבל . כפי שכתב שוברט , טיילר האמין כי עבודתו היא סינתזה של מחשבתם של הוג...  אל הספר
ספרית פועלים