תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 1 מבוא 5 א . פרדיגמות מתחלפות 5 ב . מודרניזם ופוסט מודרניזם 9 ג . ארגון הספר 17 שער ראשון ר & רדיגמה המודרנית : חזון סגור 25 פרק א השקפות העולם של דקארט ושל ניוטון 30 א . סדר קדם מודרני 30 ב . המתודה של דקארט 34 ג . היקום היציב של ניוטון 43 פרק ב השתמעויות לתכנית הלימודים 49 א . אמריקה וטכנולוגיה 49 ב . תכנית הלימודים המדעית 59 ג . הרציונל של טיילר 64 שער שני הפרדיגמה הפוסט מודרנית : חזון פתוח 71 פרק ג פיאז'ה ומערכות חיות 78 א . השקפת העולם הביולוגית 78 ב . אבולוציה ואנטרופיה - בעיות והבטחות 89 ג . מודל שיווי המשקל של פיאז'ה 97 פרק ד פריגוז'ין וסדר כאוטי 105 א . מושגים של כאוס 105 ב . איליה פריגוז'ין , ארגון עצמי ומבנים מתפזרים 120 פרק ה המהפכה הקוגניטיבית , ברונר ואפיסטמולוגיה חדשה 132 א . מושגים של קוגניציה 132 ב . ברונר 143 ג . אפיסטמולוגיה חדשה 150 פרק ו דיואי , ווייטהד ומחשבת תהליך 160  אל הספר
ספרית פועלים