ביקורת הטקסונומיה

מעניינים המימצאים הנוגעים למיתאם בין שימוש במטרות התנהגותיות ותכונות אינדיבידואליות של לומדים . בעלי כושר בינוני נמצאו נשכרים יותר משיטה זו מאשר בעלי כושר גבוה או נמוך יותר ; היעזרות במטרות עשויה להקטין חרדה ; תלמידים נעזרו יותר מתלמידות ; בני שכבות סוציו-כלכליות גבוהות - יותר מאשר אחרים ; תלמידים יותר עצמאיים יצאו נשכרים יותר מאחרים . ביקורת הטקסונומיה עד כאן הביקורת על הגדרה התנהגותית של מטרות חינוך . ביקורת נוספת נמתחת על הטקסונומיה של בלום . ההיבט הערכי בלום טוען , כי מיון המטרות ההתנהגותיות של הטקסונומיה הוא פורמלי בלבד ואינו נוגע כלל לתכני הלמידה או לגישות ערכיות כלשהן , ולפיכך ניתן להשתמש במיון זה בלי קושי בתחומי דעת שונים ומתוך גישות שונות . יש מקום לספקות רבים לגבי תוקפה של הנחה זו . עצם הבעיה "מה הן מטרות חינוך ומי רשאי לקבוע אותן ועל יסוד מה " ? היא שאלה פילוסופיתערכית מובהקת , וההכרעה לצד מטרה זו או אחרת - בכל שלב של חינוך היא מעיקרה הכרעה ערכית . לא נראה שאפשר לטפל במטרות תוך התנזרות מההיבט הערכי . וכן אין להפריד בין אופרציות פורמליות למטריאליות ( של תוכן . ( "קיימת זיקה ח...  אל הספר
ספרית פועלים