מערכת המניעים של מסלאו 51 רק לאחר שקבוצת צרכים עברה את שיאה, עולה תוקפה של קבוצת הצרכים הבאה בסולם המידרגי