קיצורים ביבליוגרפיים

קיצורים ביבליוגרפיים אביר הרועים ר' צבי יהודה הלוי מאמלאק מקאליש , אביר הרועים , פיעטרקוב תרצ"ה . אבני"ה ברזל ר' אברהם חזן , אבני"ה ברזל , ירושלים תשמ"ג . אומן , כך ר' פנחס זילברמן , אומן , כך נפרצה הדרך ... ספור הנסיעות נפרצה הדרך הראשונות של ר' גדליה פליער שיחי' שפתחו את הדרך לציון רביז"ל באומן , ירושלים תשס"א . אוצר ארץ ישראל אוצר px ישראל , תדפיס מתוך האנציקלופדיה התלמודית עם הוספות רבות , ירושלים תשמ"ז . אור האורות 14 " פנו לכם צפונה , " אור האורות , כתיבה ועריכה "מאור הנחל" — ברסלב , גליון , 14 עמ' . 2 2 אורבך , חז"ל אפרים א' אורבך , חז"ל : פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשנ"ח . אטקס , בעל השם עמנואל אטקס , בעל השם : הבעש"ט — מאגיה , מיסטיקה , הנהגה , ירושלים תש"ס . אטקס , החסידות עמנואל אטקס , תנועת החסידות בראשיתה , תל אביב תשנ"ח . בראשיתה אידל , החסידות משה אידל , החסידות בין אקסטזה למאגיה , ירושלים ותל אביב תשס"א . אידל , התבודדות Moshe Idel , "Hitbodedut : On Solitude in Jewish במיסטיקה היהודית Assmann , Miinchen 2000 , pp . 189-212 Kommunikation , VI , edited by Aleida Assmann...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן