1. השוואה בין כתב היד של ר' אלטר לבין כתבי היד שתוארו בספרים נוה צדיקים, פעולת הצדיק ואומן, כך נפרצה הדרך

. 1 השוואה בין כתב היד של ר' אלטר לבין בתבי היד שתוארו בספרים נוה צדיקים , פעולת הצדיק ואומן , בד נפרצההדרך השוואה לכתב היד שתואר בספר נוה צדיקים סימני ההיכר של כתב היד של ר' אלטר טפליקר שתיאר ר' נתן צבי קעניג בספרו "נוה צדיקים" תואמים לכאורה את כתב היד של ר' אלטר טפליקר שבידינו . גם על פי התיאור ב"נוה צדיקים" כתב היד של מגילת סתרים הועתק "בכרך מיוחד יחד עם שאר ההשמטות מספר 'חיי מוהר"ך ושאר ספרים היכן שנשמט דבר וחצי דבר ' . " גם ההקדמות — הן ההקדמה לספר ההשמטות והן ההקדמה למגילת סתרים — נדפסו 2 על ידי ר' נתן צבי קעניג . אך כמה פרטים מעלים ערעור על זיהוי זה . ישנם מספר שינויי לשון בין ההקדמות המודפסות לבין הנוסח בכתב היד , שינויים 3 בסדר המילים , וכן מילים שהושמטו . שינויים אלו מעלים את האפשרות , שהייתה בידי ר' נתן צבי קעניג העתקה משובשת של כתב היד , ולא כתב היד עצמו . אפשרות אחרת היא , שכתב היד היה אותו כתב יד אך בשלב המעבר לדפוס חלו שיבושים והדברים הודפסו באופן שגוי . הרב קעניג מתאר תוספת מיוחדת המצויה בכתב היד שהיה לפניו : ואמנם הקונטרס "מגילת סתרים" נכתב בר"פ [ ראשי פרקים ] כנ"ל , מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן