הוספה של ר' אלטר למכתבו בנושא העתקות ספרי ברסלב והדפסתמ. בהוספה הוא מזכיר את גיסו ר' אברהם חזן. חתימתו מובאת בסוף השורה האחרונה "אלטר הנ"ל"