1. הטבע הפיזי

. 1 הטבע הפיזי ויעשה פר ] ' דס ] ויהי ] ' ו ] גדילי'נם ] בו ויעשה הרכב [ ות ] חדש ] ' ות . [ ויהי'נה ] סד'נר ] של היו ] ' ם ] שעה שיאכ'נל ] ושיש ] ' תה / ן ] ושיהי ] ' ה ] לו התבו'נדדות . [ ושילך בין כל החול'נים ] שיבוא'נו ] ויצוה במהיר ] ' ה / ות ] לכא' [ לכל אחד ] מה שיקח כא' [ כל אחד ] דברים מוע'נילים ] מאותו הפר ] ' דס ] מההר'נכבות ] הח'נדשות [ \ ויודיע על מה שיבלה היום [ , ] בשעה זו יעשה זאת וכו'נ [ , ג' שעות יעסוק בענין החוליי ] ' ם ] שיבואו כי גם אז יהי'נה ] חולא'נת ] ויבואו חולי ] ' ם ] אצלו והוא יצוה להם ליקח מן הפרד'נס ] שיעשה ויהי'נה ] בו הרכ'נבות ] חד ] ' שות ] שלא 1 חיי מוהר"ן עם ההשמטות , עבודת השם , תקצז ( קנד , ( עמ' תסא . 2 שיחה ראשונה , שו' . 27-22  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן