פרק ב על דמות המשיח כתינוק וכילד במגילת סתרים

פרקב על דמות המשיח כתינוק וכילד במגילת סתרים נושא מפתיע ומעורר תמיהה במגילת סתרים הוא גילו הצעיר של המשיח : בן יבש' [ י"ב שנה ] ויוא' [ ויום אחד . [ באותו היום היינו יום א' הנל' [ הנזכר לעיל ] אז יהי ] ' ה ] נעשה קי ] ' סר ] על כהע' [ כל העולם ] ובאותו היום יכנ ] ' ס ] לחו ] ' פה : [ ( נהי' [ ו י היא ] תהי ] ' ה ] ב ] ' ת ] או' [ י"א [ וא' [ ויום אחד ] באוהי' [ באותו היום ] א' ב' שה' יג' ישל' שמר' ב ] ' יום ] שיכנוס לחופה ) ויתנו לו דר ] ' שה ] גיש ] ' אנק * . [ כבר בגיל שתים עשרה מוכתר המשיח כקיסר העולם , ובאותו היום הוא גם נכנס לחופה . מהמשך המגילה אנו למדים שאין זו ראשית דרכו הציבורית של המשיח , ואת קיסרות העולם הוא מקבל רק לאחר שמילא מספר תפקידים חשובים עוד קודם לכן : ובתחילה יתקבל למוהר [ למורה הוראה ] בכל ישראל שיתחיל לעיין בתו'נרה ] עד שישיג השגות ויתחילו לשלוח אליו שות' [ שאלות ותשובות ] עד שיתקבל אצל כולם שהוא מוהור' [ מורה הוראה ] א ] ' אחד ] בכ'י [ בכל ישראל : [ בתחילה יהי ] ' ה ] מי' [ מלך ישראל ] ואחכ' [ ואחר כך ] קי ] ' סר ] עכ' [ על כולם ] עד אשר בסוף יתבטלו כולם אליו מח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן