נספח 7

נספח 7 הצעות חוק חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , תשכ"ב1962- פרק ראשון : פרשנות הגדרות . 1 בחוק זה — " גן לאומי" — שטח ששר הפנים הכריז עליו ברשומות שהוא גן לאומי ; " שמורות טבע" — שטח שבו נשמרים החי , הצומח , הקרקע , המערות והמים במצבם הטבעי והם מוגנים מפני כל שינוי במראה , בהרכב הביולוגי ובמהלך התפתחותו הטבעיים . פרק שני : גנימ לאומיים מועצת הגנים . 2 שר הפנים יקים מועצת גנים לאומיים ( להלן — המועצה , ( הלאומיים ואלה חבריה י ח ; שני נציגים של שר הפנים שאחד מהם יתמנה על ידיו ליושב ראש המועצה והשני למזכיר המועצה ( 2 ) 1 נציג ראש הממשלה ; ( 3 ) נציג שר הביטחון ; ( 4 ) שני נציגים של שר החינוך והתרבות שאחד מהם יהיה מנהל אגף העתיקות ; ( 5 ) נציג שר הבריאות ; ( 6 ) נציג שר הדתות ; ( 7 ) נציג שר החקלאות ; ( 8 ) נציג שר האוצר ;  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן