נספח 1

נספח 1 אגף התכנון מחלקת מחקר וסקר הצעה לפארקיט לאומיים 3 למרס 1950 נקודות מוצא ייעוד מדינת ישראל הוא לקלוט וליישב בתוך שטחה המצומצם מאות אלפים של עולים . הייעוד הזה מחייב ניצול מקסימלי — חקלאי ותעשייתי של שטח המדינה . צפיפות האוכלוסייה העתידה במדינה ( פרט לנגב ) תהיה אחת הגבוהות ביותר בעולם . שטחים מעובדים באופן אינטנסיבי , כפר אחד רצוף לשני עם ריכוזים עירוניים ותעשייתיים רבים ביניהם — אלה יהוו את הנוף העתיד של . px , 7 בתנאים אלה לא יישאר בעתיד הרבה מן הנוף הטבעי והמקורי של . pxn ההכרח שבניצול י האינטנסיבי ביותר של שטח המדינה לצורכי חקלאות אינטנסיבית לשיכון ותעשייה , מחייב מצד שני , בתור משקל כנגד , השארת שטחים מסוימים ללא ניצול כלכלי בכלל . שטחים אלה דרושים קודם כול לשם סיפוק הצרכים החיוניים לאוכלוסייה גדולה וצפופה , לנופש והבראה . כמו כן דרושים השטחים האלה בכדי לשמור על ערכי הנוף והטבע המקוריים של ארצנו ושל הירושה ההיסטורית הגדולה בצורת הנוף ובשרידי העבר הרבים המפוזרים בכל פינות . psn  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן