פרק חמישי חקיקת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג-1963

פרק חמישי חקיקת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , תשכ"ג1963- ראש הממשלה אל היועץ המשפטי של משרד הפנים באוגוסט 1960 . "קיימת ליד משרד ראש הממשלה ועדה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים שמונתה בשנת 1955 על ידי ראש הממשלה ... הזרוע המבצעת של הנחיות הוועדה הנ"ל הינה המחלקה לשיפור נוף הארץ במשרד ראש הממשלה ... נראה לנו כרצוי לטובת העניין שהטיפול בהקמת פארקים ושיפור אתרים היסטוריים יישאר גם להבא ביד 3 המחלקה . " ואילו חודש לאחר מכן כתב המנהל הכללי של משרד הפנים לחברי הוועדה לשיפור נוף הארץ כך : "אין לחלוק על כך שאיתור המקומות שיוכרזו בפארקים לאומיים ייעשה בידי משרד הפנים , אשר לו הסמכות הייחודית לפסוק בעניין ייעודם של מקרקעים במדינה ... מן הדין ששר הפנים ימשיך בפעולה שהחל בה עם הכרזת אזור מסוים לפארק לאומי ויפקח על הפעולות המבוצעות בתחומי הפארק . פיקוח זה משמעו מינוי האישים שיהוו את רשות הפארקים , אישור 4 תקציבה , אישור חוקי העזר שלה וכו " ... ' רק באוגוסט 1962 הניח ראש הממשלה דאז , דוד בן גוריון , על שולחן מליאת 5 הכנסת את "הצעת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע . " התפקיד המיוחד בביצוע החוק שנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן