שריד משוריין ממלחמת העצמאות גבאב אל-ואד (שער הגיא‭1968 ,(‬