פרק שני החברה להגנת הטבע והמדור לשמירת הטבע

פרקשני החברה להגנת הטבע והמדור לשמירת הטבע החברה להגנת הטבע נוסדה בשנת 1954 ביזמתם של חוקרי טבע pxn מן האוניברסיטאות ומחברי החברות המדעיות הבוטנית , הזואולוגית , הגאולוגית והגאוגרפית , ופעולותיה התנהלו על דעתם ובפיקוחם של גופי מדע אלו . בתחילת 1 שנת 1960 היו בחברה כאלפיים חברים פעילים . ראשיתה של החברה בפעילותן הוולונטרית של החברה הבוטנית ושל החברה הזואולוגית , שהקימו במשותף זמן קצר לאחר הקמת המדינה את הוועדה להגנת 2 הטבע , שהיתה הגרעין לחברה להגנת הטבע . מלבד , פעילות ההסברה והפעילות 3 החינוכית הענפה שנועדה לקרב את הציבור כולו לרעיון הגנת הטבע , התמקדה פעילותה של הוועדה להגנת הטבע ( ולימים — החברה להגנת הטבע , ( לפחות בפרק הזמן שבו דן חיבור זה , בעיקר בנושא שמורות הטבע — בעצם הגדרתן ובמיפוין המדויק ; וביקשה להיות שותפה לאגף התכנון בקביעת השמורות ובצעדים שיש 4 לנקוט כדי להגן על השמורות מכל פגיעה חיצונית ולתחזקן . אף על פי שכבר 1 אמ"י , תיק ג , 2736 / 6 מכתבו של א' ברוצקוס , הממונה על תכנון ארצי , אל החברה להגנת הטבע מיום ; 3 . 6 . 1954 שם , תיק ג , 2736 / 5 מכתבם של א' זהבי ושל א' תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן