9מפה ‭1964 ,‬ ארצית אבת תכני, ירושלים במחוז טבע ושמורותם הלאומיי הפארקיםתפרוסת הפנים משרד, התכנון אגף