תכנית ציטרין ופיטריקובסקי להגדלת שטחו של ים־המלדו, 945ו