מעגנית המלח כחצי־אי, 8 באוגוסט 970ו, כשמיפלס ים־המלדו היה ‭98.67‬ג- מי