דגם השתי־וערב המפורסם של באר־ש-בע. ודונלום משנות ה־סג