יונים קרביות מאוד: לא רק בקיבוצים בי אם גם ביחידות הפלמ"ח, בפי שמעיד המברק שנשלח למ0קד חטיבת הנגב בסוף מארס 948ו