פרק 14 sillâm patārum = 'התרת הסיכה': הביאה ומקומה בטקס הנישואים במזרח הקדום

פרק 14 ' — silldm patarum 7 התרתהסיכה : הביאה ומקומה בטקס הנישואים במזרח הקדום 14 . 0 מבוא 1 המילה , 7 WD ' = sillum מחט' מופיעה במקורות שבכתב היתדות בשלושה ניבים , ששניים מהם מציינים , כפי הנראה , פעולות מסוימות בעלות משמעות משפטית מוגדרת . אחת מהן היא פעולת זקיפת המסמר / הסיכה בקיר ; silldm ina igarim zaqapum ) ראו פרק 9 לעיל , ( המתועדת במספר מצומצם של מסמכים משפטיים מן התקופה הבבלית הקדומה , והיא דומה למדי לפעולת נטיעת היתד בקיר , שנידונה בפרק 8 לעיל ; השנייה היא פעולת התרת הסיכה { silldm patamm ) של הכלה — נושאו של פרק זה . הניב השלישי , silldm lapdtum — שפירושו המילולי 'לאחוז , להחזיק ב / את הסיכה' — מופיע בשני מכתבים מן התקופה הבבלית הקדומה , ומשמעותו המדויקת עדיין נעלמת 2 מעינינו . 3 פעולת התרת הסיכה של הכלה במסגרת הנישואים נדירה למדי במקורות שבכתב היתדות " , 1 משמעות נוספת היא 'קק ; ' ראו . CAD s 193 לסיכה במזרח הקדום ולמילים אחרות המציינות אותו חפץ ראו מחקרו המקיף של קליין , ( 1983 ) המלווה בתמונות ובתרשימים ( עמ' 282 ואילך וראו עמ' 278 להלן . ( קליין מזהה את החפץ שמאחורי המי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן