פרק תשעה־עשר על סוגי אפריונים

פרק תשעה עשר על סוגי אפריונים . 1 על הלקטיקה וגירסאותיה בירושלמי ביצה ה ב , סג ע"א ( שורות , ( 42-40 איתא : ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש , תריהון אמרין אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דר' מן גולגיקין דידיה . כך הוא בדפוס ונציה על פי כ"י ליידן ( עמ' 613 למטה . ( ואולם בכ"י ליידן מלת " גולגיקין" מתוקנת על ידי המתקין לדפוס ונציה . קשה לדעת מה היתה הגירסה המקורית לפני ה"תיקון , " ורק ה"קיך שבסוף המלה הוא מקורי . 1 יאסטרוב במילונו מציע לפרש את "גולגיקין" על פי הלטינית , caiceoli צורת הזעירות של , calceus ומבאר : . ( Roman ) Shoes which leave his toes reaching out ofhis caiceoli ואולם n calceus הוא סוג של נעל שכולו סגור : calceus ... is distinguished as a regular 2 . . closed boot .. 3 בנימין מוספיא חשב שמדובר בכפפות . ואולם לא ביאר מה שורש המלה , ולא מצאתי דרך כלשהי לבאר את המלה בדרך זו . 4 קאהוט עצמו הציע שיש לגרוס "גלוגדקא" שפירושו אפריון . וכן דרכו של ש' קרויס , 6 5 , Lehnwortern שמפנה אותנו לערך "גלוגדקא . " "גלוגדקא" זה הוא lectica הלטינית 1 עמ' 221 ב . 2 ראה : , Smith's ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן