פרק אחד־עשר האנלגין של ספר

פרק אחד עשר האנלגין של ספר בפרקים הקודמים עסקנו בענייני ספרים וקריאה , ונעיין עתה בעוד עניין הקשור לתרבות הספר והקריאה , והוא אשר מצינו בכלים טז ז , ברשימה ארוכה של סוגי כלים שונים של עץ או עור אשר טהורים הם , וביניהם "האנלגין של מפר ' . " ר"ע מברטנורא פירש : "נרתק של עור שעושין לספר ומכניסים אותו בתוכו . " וכן דעתו של בעל תפארת ישראל ( אות סו ) בפירושו הראשון . כנגד פירוש זה יצא בעל משנה אחרונה : פי' הר"ב התיק שלו . ולא יתכן , דהא בתיקין יש חילוק בין נותנו למעלה ובין 3 2 נותנו מן הצד . ועוד דכל משמשי ספרים טהורים , כדלקמן פכ"ח מ"ד . והרמב"ם מפרש דפוס שעושין עליו התיק . וכ"כ הרא"ש . גם הר"ש במסקנתו כתב דאנגלין 4 אינו תיק . אכן הרמב"ם בפירושו למשנה זו כתב : והאנלגין של ספר : דפוס של עץ אטום כתבנית ספר תורה , עושין עליו התיק לספר תורה , אם עשו לו תיק של עור . והתפארת ישראל ( שם ) הביא שיטה זו בפירושו השני שם . ועל כך העיר בבועז אות ה : 1 אין לערבב מלה זו עם ה"אנלגיך שבפסיקתא דרב כהנא , שובה , מהדורת מנדלבוים עמ' : 357 לליסטים שהוא נידון לפני הקוסטינר , בתחילה הוא קורא אנלגין שלו ... וכוי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן