פרק שמיני הקוליגריפון והמכתב

פרק שמיני הקוליגריפון והמכתב בתוספתא כלים ב"מ ג ד , מהדורת צוקרמנדל עמ' , 581 אנו קוראים כדלהלן : מכתב שנטל' הכותב שלו טמא מפני המוחק . ניטל המוחק שלו טמא מפני הכותב . נחלק לשנים ונשתיירו בכותב ובמוחק לקשרי אצבעותיו מגיע מלא פס ידו טמא . פחות מכן טהור . 2 כבר עמדו על כך המפרשים שיש לתקן את החלק האחרון של הלכה זו על פי כ"י וינא , דשם איתא : ... ונשתיירו בכותב מגיע לקשרי אצבעותיו ובמוחק מלא פס ידו טמא . וכן היא גירסת הר"ש בפירושו למשנה כלים יג ב . וכך הייתה גם גירסת הרמב"ם בפרק יא מהלכות כלים הלכה כ : ... אם נשאר מאורכו כדי שיגע לקשרי אצבעותיו טמא , שהרי אפשר שיאחז בו ויכתוב בו . ניטל הכותב ונשאר המוחק , אם נשאר מאורכו מלא פס ידו טמא , שהרי אפשר לו למחוק בו . נשאר פחות מזה טהור . פירושה של הלכה זו פשוט וברור הוא . המדובר הוא n ( stylus = ) stilus או , ypa ^' g כלי ( מכתב ) הנראה כמו עפרון של ימינו , שמשתמשים בו לכתיבה על לוח ( עץ ) המשוח 3 בשעווה . קצהו האחד מחודד , ובו חורטים כותבים את האותיות על הלוח , ואילו קצהו 1 ראה תוספת ראשונים , לגר"ש ליברמן , ח"ג , ירושלים תרצ"ט , עמ' , 42 שבכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן