פרק שביעי תלוי המגרדות

פרק שביעי תלוי המגרדות שנינו במשנת כלים יב . 7 י ארבעה דברים רבן גמליאל מטמא וחכמים מטהרין ' כסוי טני של מתכת של בעלי 1 בתים , ותלוי המגרדות , וגולמי כלי מתכות , וטבלא שנחלקה לשנים . ומודים חכמים לר' גמליאל בטבלא שנחלקה לשנים , אחד גדול ואחד קטן , שהגדול טמא והקטן טהור . בפרק זה באנו לברר מהו "תלוי המגרדות . " ראשית נעיר , כי משנה זו שנויה אף במסכת עדויות ג ט , ושם פירש הר"ע מברטנורא : ותלוי המגרדות : מסמרים שתולים בהם המגרדות בבתי המרחצאות , והנכנסים שם כל אחד לוקח מגרדת [ ומגרד ] בה רגליו וגופו . ועל כך הוסיף בעל תוספות יום טוב למשנתנו שבכלים < 2 ולפי שהם [ המסמרים ] משונים בצורתם משאר מסמרות התקיעה , לפיכך מטמא רבן גמליאל . כך הבנתי מדברי הרמב"ם פרק י [ מהלכות כלים ] הלכה ב . דברי הרמב"ם שם הם כדלקמן : מסמר העשוי כסימן לשמירת הפתח אינו מקבל טומאה . וכן מסמר של שולחני שתולה המאזנים והכיס טהור . וכן תלוי המגרדות טהורות , אף על פי שמסמרין אלו משונין בצורתן משאר מסמרות התקיעה . המשיך' בדרך זו בעל תפארת ישראל למשנתנו ( יכין , אות עב : ( ... הך דהכא היינו מסמר שתוחבין בכותל שבמרחץ לתלות ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן