פרק שלישי ה"רהיטני"

פרק שלישי ה"רהיטני' מלת "רהיטני" העסיקה את בעלי המילונים . אמנם ממה שמצאנו בתוספתא בבא קמא יא טו נראה שהוא כלי של חרש , וזה לשון התוספתא ' : 4 3 2 מה שהחרש מוציא במעצר והניפסק במגירה הרי אילו של בעל הבית ... ומתחת 5 הרהיטני והמגרר במגירה הרי אילו שלו . נראה כי מדובר במקצועה plane ) באנגלית , hobel בגרמנית ) המוציאה "גילוחי" עץ 6 ( wood shavings ) מתחתיה . כך פירשו מקצת בעלי המילונים , וכך נראה גם מן הגמרא בשבת מח ע"ב ו נח ע"ב : ... ואיזמל של רהיטני חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה ... וכר . ' ה"איזמל" של הרהיטני הוא החלק החד המתכתי אשר בו מקציעים את העץ , ויש לו שם ושימוש בפני עצמו . ובמקבילה שבתוספתא כלים ב"מ ג ט , מהדורת צוקרמנדל עמ' : 581 האיזמל של דיקני טמא בפני עצמו . כשהוא מחברו חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה . 1 מהדורת ליברמן עמ' , 60 מהדורת צוקרמנדל עמ' 2 . 371 השווה משנה סוף בבא קמא , דשם איתא ו מה שהחרש מוציא במעצר הרי אילו שלו , ובכשיל של בעל הבית . והקשו בבבלי שם קיט ע"ב , שהברייתא , דהיינו התוספתא שלנו , סותרת את משנתנו . ותירצו שם שבמקום שם נאמרה הברייתא השתמשו במעצר גדול , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן