רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים א . קיצורים ביבליוגרפיים חסדי דוד = דוד פארדו , חסדי דוד [ ההדיר ש' ליברמן , [ א-ג , ירושלים תש"ל-תשל"ז יאסטרוב , מילון , Yerushalmi and the Midrashic Literature M . A . Jastrow , A Dictionary of the Targumim , the Talmud Babli and = לונדון ניו יורק 1903 לוי , מילון , Midrasch J . Levy , Neuhebraisches und Chaldaisches Worterbuch iiber die Talmudim und = לייפציג 1889-1876 ליברמן , תוספת ראשונים = ש' ליברמן , תוספת ראשונים , ב , ירושלים תפרח"י ; ג-ד , ירושלים תרצ"ט ערוך השלם = ספר ערוך השלם , בעריכת א' קאהוט , וינה תרל"ח-תרנ"כ פירוש הגאונים לסדר טהרות , מהד' י"נ אפשטיין , zur mischnaordning Teharoth J . N . Epstein , Der Gaonaische Kommentar = ברלין 1921 קרויס , , Talmudische Archaologie א-ג , לייפציג 1912-1910 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1966 קרויס , , Midrasch und Targum S . Krauss , Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud , = Lehnworter א-ב , ברלין 1898-1899 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1964 קרויס , קדמוניות התלמוד = ש' קרויס , קדמוניות התלמוד : א / א-ב , ברלין וינה תרפ"ד ; ב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן