תרבות חומרית בארץ -ישראל בימי התלמוד : כרך ב

דניאל שפרבר תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד כרך ב ד ניאל שפרבר תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד כרך ב4 £ הוצאת יד יצחק בן צבי הוצאת אוניברסיטת בר אילן הספר יוצא לאור בסיוע הקתדרה לתלמוד ע"ש מילן רובן , אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965-226-297-8 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל תשס"ו דפוס גרפית בע"מ , ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן