מפתח המקורות

מפתח המקורות משנה ברכות א ג , 57 כלאים ט ג , 7 , 6 י חלה ב ב , ; 165 ערלה א ב , 165 שבת ט ב ; 163 טו א ; 169 י כ 48 שקלים ה א . 157 ביצה ד ד , 18 תענית ג ח , 29 מגילה ד א . ; 7 ד ח . 130-129 מו"ק א ב , 14 חגיגה ג ה . 178 ב"מ ו ג , 86 ב"ב ה א . ; 173 ו ב , 179 תמיד ג ו , 53 עדיות ג א-ג , 1 162 ג ד . ! 162 , 158 ג ה , 162-156 כלים ב א , ; 159 , 18 ב ב , ; 148 ב ד , ; 125-123 ב ו . ; 125 , 19 ב ח : 102 01 ; 11 ג ב ( ר"ש ; 180 . 20 , ( ד א . ; 121 ד ד , ; 180 ו ב ( ר"מ ; 20 . < ח ז . : 35 ח ט . ; 86 י א . 180 . 86 ; יא ב 97 . 86 . 83 ; יא ג ; 150 , יא ד , : 142 יא ז , : 100 , 99 יא יז , 144-143 , יכא . ; 105 , 20 יב ב , ; 141 , 83 , 13 יגא , ; 105 , 96-91 יג ב , ; 105 יג ד , ; 104 יג ה , ; 98 יג ו . ; 77 יגח , 02 ו , ; 162 , 103 יד ג , ; 105 , 83 , 82 , 55 יד ד-ה , ; 150 , 149-141 יד ח , ; 52 טז ז . ; 100 יז יב , ; 54 יט א , ; 6 כא א , ; 114 כא ג . : 81-75 כב ב , ; 101 כד יד , ; 7 כו ט , ; 161 כחד . ; 7 כטא , 40 ו ; כטג ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן