נספח מקום ששם משקעין את הנאות בטיט הלבן מאת: דוד אדן-ביוביץ

נספח מקום ששם משקעין את הנאות בטיט הלבן מאת : דודאדן - ביוביץ דברים אלה מתייחסים למה שמובא לעיל במבוא בהערה . 31 ועל פי בקשתו של פרופ' שפרבר באתי לדון במקורות ולפרשם על פי הבנתי . שנינו בתוספתא פרה ה ב : 5 מקום 2 ששם משקעין י את הנאות בטיט הלבן והחביר 4 עומד על שקוען העמוד 6 שעומד עליו אינו טמא אלא אותו עמוד בלבד . ברייתא זו , אחת משורה של הלכות ( תוספתא שם , א-ג ) העוסקות בשמירה על טהרת כלי 7 חרס לחטאת ולתרומה משעת עשייתם , תיבחן משלושה היבטים שונים : בירור הטקסט ופירושו ; המימצא הארכיאולוגי העשוי להבהיר את התהליכים המתוארים ; והעדויות האתנוגרפיות . לבסוף נתייחס למשמעות ההלכה מבחינה חברתית כלכלית — חברתית 1 על פי כתב יד וינה . הברייתא הובאה גם בתוספתא כלים ב"ק ג יד . 2 בפירוש הר"ש ( פרה ה א ;( ממקום . 3 בתוספתא כלים , שם ( על פי כת"י וינה : ( מקום שמשקעין . 4 בר"ש , שם : והחבר . 5 בתוספתא כלים , שם , ובר"ש , שם : שיקועו . ובהגהות הגר"א ( על אתר , לתוספתא כלים ב '' ק ג יג , ? ולפירוש הר"ש , שם ) במקום המלים שבהמשך ' ) העמוד שעומד עליו ( ' וע"ה עומד על העמוד אינו טמא כו . ' 6 בתוספתא כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן