פרק עשרים וחמישה נדירייא דאשקלון

פרק עשרים וחמישה נדירייא דאשקלון בארבעת הפרקים הבאים נעסוק בענייני ספנות . עניינים אלה נדונו בהרחבה בספרי . Talmudica Nautica כאן נביא רק סוגיות אחדות אשר יש בהן בכדי להדגים את שיטת החקירה המשולבת ותוצאותיה המבהירות עמומות . בירושלמי שבת ד ב , ז ע"א , איתא : רבי יעקב בר אידי בשם רבי יוחנן : לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך לבית המדרש , שהרי כמה פעמים נשאלה הלכה זו ביבנה : עריבת הירדן , למה היא טמאה ? ולא אמר אדם דבר , עד שבא רבי חנניה בן אנטיגנוס ודרשה בעירו ; : עריבת הירדן למה היא טמאה ? מפני שממלאין אותה פירות ומוליכין אותה מן הים ליבשה ומן היבשה לים ... התיכון : הרי נדירייא ( כן הוא בכ"י ליידן ובדפוס ונציה ) דאשקלון ? אמר רבי יעקב בר לעזר : שנייא היא , שמקצתן בים ומקצתן ביבשה . קטע קשה זה מתייחס למשנה שבת ט ב . שם שנינו : מנין לספינה שהיא טהורה ? שנאמר , דרך אניה בלב ים ( משלי ל יט . ( ועל משנה זו שאלו בבבלי שבת פג ע"ב : פשיטא ! אניה בלב ים היא ! הא קמ"ל כים , מה ים טהור אף ספינה טהורה . והגמרא שם ממשיכה : אי נמי ספינת הירדן , למ"ד אניה בלב ים היא הא אניה בלב ים היא .... וכו . ' תשובת ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן