פרק עשרים ושלושה רידים

פרק עשרים ושלושה רידים דומה שיש למצוא עדות נוספת לציפויים של גלגלי העגלות בחישוקים של מתכת שהרי בבראשית רבה מ ( מא ) ט , מהד' תיאודור אלבק עמ' . 396 איתא : ... ' אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ( ישעיהו נא כג ) — מה היו עושים להם ? מרביצים אותם בפלטיות ומעבירים רידים עליהם , עכ"ל . וכן הוא במדרש הגדול לדברים כח מח , מהד' פיש , ירושלים תשל"ג , עמ' תרכ , על הפסוק בדברים כח מח , 'ונתן על ברזל על צוארך [ עד השמידו אתך . ' [ המפרשים ובעלי המילונים פירשו את המלה 'רידים' — מחרשות , מן השורש ( הארמי ) ' רדי , ' לחרוש . אולם בדרך כלל היו הפלטיות ( כצ"ל ) , ( forum = nkaxzia ) מרוצפות באבנים ואין זה מתקבל על הדעת שיעבירו מחרשות על שטח מרוצף . לאמיתו של דבר , הפירוש שונה לחלוטין , ואין 'רידים' אלא לשון רבים — ( raeda = rheda ) מלה לטינית ממוצא קלטי ( גאלי , ( שפירושה עגלה או מרכבה כבדה , בעלת 1 מקבילה בבראשית רבה סט ה , תיאודור אלבק עמי . 795 וראה ילקוט בראשית אות עא , מהד' הימךלרר שילוני עמ' , 272 ושם ישעיה אות שלז ( תעה , ( ילקוט מכירי ישעיהו נא כג , מהד' כהנא שפירא עמ' 2 . 193 שינויי נוסחאות שם : ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן