פרק עשרים 'פליום', 'פילונס' ו'פיליון'

פרק עשרים 'פליום' ' , פילונס' ו'פיליון' במבוא לספר זה הדגשנו כי חקר הריאליה התלמודית צריך לשלב יחד גישה טקסטואלית , לקסיקוגרפית אטימולוגית , ארכיאולוגית והלכתית , ורק כאשר נראה התאמה מלאה בין תוצאות כלל הגישות הללו , נוכל להציע פירוש משכנע , בבחינת : גישות ומסקנות באות 1 כאחד . כדוגמה לשילוב מתודולוגי זה נעיין בפרשת ה'פיליון . ' במסכת שמחות יב יא , מהד' היגער עמ' , 198 איתא : אבא שאול בן בטנית היה אומר לבניו : קברו אותי תחת מרגלותיו של אבא , והתירו תכלת מ טלית י . אמנם , בשינויי גירסאות שם נרשם : מטליתי : מאפלוני . והשווה שם עמ' , 241 שר 176 והתירו תכלת מלפניו ; וברור כי יש לתקן במקום 'מלפניו' — 'מפלוני . ' קטע זה מובא לרוב אצל הראשונים . כך , למשל , בתוספות פסחים מ ע"ב ד"ה אבל , איתא : מפיליוני , ושם ברכות יח ע"א ד"ה למחר : מאפיליוני . וכן הוא בתוספות ב"ב עד ע"א ד"ה פסקי ; במחזור ויטרי עמ' 246 סי' רעח ; ובעוד הרבה ראשונים שציין היגער 2 ( שמחות שם , הערה לשר . ( 47 בצדק קבע ד' זלוטניק ש'טלית' היא גלוסה ( דהיינו , פירוש ) למלה 'אפיליוני , ' שבאה במקום המלה המקורית . קרויס פתר את המלה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן