פרק תשעה־עשר הפיבליה והאונקלי

פרק תשעה עשר הפיבליה והאונקלי בשני הפרקים הבאים נדון בתלבושת שנהגו ללובשה בתקופת חז"ל , נעסוק אך ורק במונחים אחדים , כאלה שלא הובנו כל הצורך ושהביאו מבוכה למפרשים , לחוקרים וללקסיקוגרפים . ויש ואי הבהירות בהבנת המונח ובנוסחתו הביא גם לתוצאות מסוימות בפסיקה ההלכתית , כפי שנראה בהמשך הפרק הזה . ' פיבליה' שבירושלמי דמאי בירושלמי דמאי ד ו , כד ע"ב ( שר ( 54 שנינו : ובירושלים הוא מפיק פילביה דשמלא לימינא . בכ"י ליידן : פיבליה ( ויד המגיה שינתה מלה זו ל'פיכליה , ( ' ובכ"י רומי.- פילביה . וכבר העיר י"נ אפשטיין ( תרביץ ה , תרצ"ה , עמ' ( 272-271 כי הגירסה הנכונה היא זו שבכ"י ליידן לפני ההגהה , והביא לכך ראיה מדברי מתנות כהונה לאיכה רבה ד ב , שהביא מירושלמי דמאי כ"י ישן.- פיבליה דשמאלא , 'ומלת פיבליה כן מצאתי בכתיבתו ונקידתו בירושלמי כתיבת יד על קלף ישן מאד ואולי הוא "יד אונקלי" הכתוב פה . ' ברם , בירושלמי עבודה זרה א , ג , לט ע"ג שר , 49 גם בכ"י ליידן , הגירסה היא 'עיכליה , ' וגם כאן צ"ל פיבליה ( אפשטיין שם , הערה ' . ( 1 אולם , בסוף דבריו ( עמ' 272 שם ) כותב אפשטיין . אבל מה היא ה'פילביה' זו ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן