פרק שלושה־עשר הנר, המסרק, הטבעת והשלשלת

פרק שלושה עשר הנר , המסרק , הטבעת והשלשלת בהמשך לפרק הקודם נדון בצורת המנורה על מרכיביה השונים , הנר , הטבעת השלשלת ועוד . בתוספתא כלים ב"מ ד ט , מהד' צוקרמאנדל עמ' , 582 איתא : שלשלת נר חבור על המסרק . אין שם מסרק , חיבור על הטבעת ... וכו . ' וכתב על כך ר' דוד פארדו בספרו הגדול חסדי דוד ( עמ' צט : ( נראה דהיינו כעין פמוטות שיש בהן שלשלאות ותולין אותם , והיה דרכן לעשות כמין שבכה מעשה רשת על גבי הנר מלמעלה לנוי . והוי דומיא דמסרק של צרצור דתנן בספ"ב , ובאותו מסרק מחברין השלשלאות , וקתני בהשלשלת אף על גב דבפני עצמו טהור , מכל מקום כשהיא נתונה בנר הוי הכל חיבור מדין יד . וזמנין שלא היה שם מסרק אלא ג' או ד' טבעות ובהם נתלה השלשלת .... אולם נראה דחוק לפרש את המסרק דהכא כמין שבכה לנוי , משום המקבילה החלקית במשנה , כפי שנראה להלן , ומפני שדבר של נוי אינו מיטמא ( ראה , למשל , תוספתא שם ח : ' אם לנוי טהור , ' ראה לעיל פרק שנים עשר . ( והנה , גם ש' ליברמן התקשה בקטע זה , ובתוספת ראשונים , ג , עמ' 46 כתב : לכאורה נראה שמדברים כאן במסרק שהתקינו לנר ( עיין במשנה ספי"ג . ( ואולי מדברים במסרק של אורג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן