נספח על האיסתוירא

נספח על האיסתוירא ראינו לעיל כי ישנה מחלוקת בין הגאונים והראשונים ביחס לפירושה של המלה איסתוירא . הבהרת העניין תלויה בהבנת סוגיה קצרה במסכת ערכין יט ע"ב . שם איתא : ... והא גבי חליצה , דכתיב 'רגלו' ( דברים כה ט , ( ותנא : חלצה מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה ( משנה יבמות יב א ; בבלי שם קא ע"א ) ? שאני התם , דאמר קרא 'מעל רגלו' ( שם . ( אי הכי , למעלה מהארכובה נמי מעל , ולא מעל דמעל ? אמר רב פפא : שמע מיניה , האי איסתוירא עד ארעא נחית . דאי סלקא דעתך מיפסק פסיק , הוה ליה איסתוירא מעל ושקא מעל דמעל . רב אשי אמר : אפילו תימא מיפסק פסיק , כל דבהדי כרעא ככרעא דמי . הארכובה היא הברך , והמשנה ( ביבמות שם ) קובעת כי אם נקטעה הרגל למעלה מן הברך החליצה פסולה , ואילו אם נקטעה למטה מן הברך החליצה כשרה . טעמו של דבר , משום שבדין חליצה נאמר 'וחלצה נעלו מעל רגלו , ' ו'רגלר הוא החלק התחתון , הנוגע בקרקע . לפיכך , אם נשאר החלק ש'מעל רגלו , ' החליצה כשרה . אם מעל לארכובה הוא 'מעל דמעל' רגלו , החליצה בו פסולה . שואלת הגמרא , מתוך הנחה שהמונח 'רגל' כולל גם את השוק , האם לא ייחשב גם מה שלמעלה מן הברך כ'מעל ? ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן