פרק שמיני מזוזה כמין נגר

פרק שמיני מזוזה כמין נגר מן הפתח , הדלת והמנעול , עוברים אנו למזוזה , ואגב נלמד גם על דרכי סגירה נוספות , באמצעות נגר או בריח . במהרי"ל , הלכות מזוזה , מפי מהר"י סג"ל חוזה ( עמי עג , ( איתא : נוהגים להניח המזוזה באלכסון משום דרש"י ז"ל סביר שתהיה עומדת בזקיפה , 2 ? ור"ת סביר שתהא שוכבת , ועדיין חציה עומדת וחציה שוכבת לצאת ידי שניהם . וכן הוא ( בלשון השאלה ש ) בתרומת הדשן סי' נב : המזוזות נוהגים להניח במזוזות הפתח באלכסון כדי לקיים פי' רש"י ופי' ר' תם . וכן פסק הרמ"א בש"ע יו"ד סי' רפט סעיף ו , והב"ח והפרישה ( טור שם ) וכר . והנה , המחלוקת בין רש"י ורבנו תם תלויה בעיקר בפירושה של סוגיית הגמרא במנחות לג ע"א . שם אנו קוראים : 3 אמר רב יהודה אמר רב : עשאה ( למזוזה ) כמין נגר , פסולה . איני ? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף , אמר : כולה מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוי עבידן ... לא קשיא , הא דעבידא כסיכתא , הא דעבידא כאיסתוירא ... וגו . ' רש"י , ד"ה עשאה כמין נגר , פירש : שקבעה ותחבה בסף , כנגר שתוחבים הנגרים בכותל כזה ( תמונה ( 1 פסולה , דמצוותה לתת באורך בסף כזה ( תמונה . ( 2 ואילו התוספות , ד"ה הא ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן