פרק שביעי המפתח, המנעול והחור שבדלת

פרק שביעי המפתח , המנעול והחור שבדלת ומן הפתח עוברים אנו למנעול שבדלת ולצורתה של הדלת . נעיין בהלכות תמוהות שבספרות התנאים , ונווכח כי המפרשים טעו לרוב בפרשנותם . מתוך שפירשו על פי המציאות של ימיהם . בהנחה שמציאות זו קיימת הייתה אף בימי קדם . ואולם הספרות החיצונית בת זמנם של חכמי המאה והמימצא הארכיאולוגי שמתקופה זו מלמדים אותנו על מציאות קצת אחרת , ובכך פותרים לנו קשיים ומבהירים לנו הלכות מוקשות . נא ] שנינו בתוספתא טהרות ח א , מהד' צוקרמאנדל , עמ' : 668 ר' שמעון אומר : המוסר מפתח לעם הארץ , הבית טמא . מסר לו החיצון ולא מסר לו הפנימי , החיצון טמא והפנימי אינו טמא , אלא עד מקום שהוא יכול לפשוט ידו וליגע ... וכר . וכתב בעל חסדי דוד לתוספתא שם ( עמ' קכב : ( והא דיכול ליגע במה שבפנים בלא פתיחת הדלת הפנימי , נראה כגון דרך חלון , שיש לו לפנימי על החיצון , וגר . אולם , לפי דברים אלה העיקר חסר מן הספר , שהרי 'חלון' מאן דכר שמיה ? בכדי להבין קטע קצר זה יש להבין במקצת את מבנה המנעול והמפתח כפי שהיו באותם הימים . סוגיה זו מתבארת יפה על פי המשנה בכלים יד ח : מפתח של ארכובה שנשבר מתוך ארכובתו טהור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן