פרק שישי הפתח והאסקופה

פרק שישי הפתח והאסקופה כעת עוברים אנו לדון בהבטים נבחרים של הבית התלמודי psn n 2 r > , ?> bK כפי שהם משתקפים בספרות חז"ל ותוך זיקה לממצא הארכיאולוגי . נתחיל את עיונינו בפתח הבית ובאסקופתו . בדרך px זוטא א ב אנו קוראים : הוי כנוד שאין נושא את הרוח וכערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה ... ולא תהיה כפתח גדול שמכניס את הרוח ולא כפתח קטן שמנבל את היקרים , אלא הוי כאסקופה התחתונה שהכל דשין בה ... וכר . כאן באנו לבאר את הקטע 'כפתח קטן שמנבל את היקרים , ' ואף לעמוד על טיבה של ה'אסקופה' ( או 'איסקופה . ( ' נקדים ונאמר כי פתחי הבתים הפשוטים היו בדרך כלל נמוכים . על פי זה נוכל להבין את המובא במדרשים לבמדבר כה ח , על אודות הנסים שנעשו לפינחס בהורגו את זמרי והמדיינית . האגדה אומרת כי אחד הנסים היה ש'הגביה המלאך פתח שקוף [ או צ"ל : שקוף פתח = משקוף הפתח ] כדי שייראו ( שניהם תלויים ) על כתיפר ( ספרי במדבר קלא , מהד' האראוויטץ , עמ' 1172 והשווה תנחומא בלק כא ; במדבר רבה כ כה . ( אלמלא הנס לא היה 1 אפשר להוציאם לעיני כל העם דרך הפתח הנמוך . ואולם , מה פירוש המלים 'שמנבל את היקרים ? ' בכדי לבארן נשווה ראשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן