פרק רביעי כבולין-כוכלין = κοχλιόv — 'הבורג הארכימדי'

פרק רביעי כבולין-כוכלין — ^ = 'הבורג הארכימדי' ראינו בפרק הקודם אחת הדרכים להעביר מים מהר אל הר דרך בקעה . ואולם לפעמים צריך לשאוב מים ממקום נמוך , כמו נחל , ולהרימו למפלס גבוה יותר , לשם השקייה ולצרכים נוספים . פרק זה יעסוק בעדות אחת מתקופת התנאים על מתקן לשאיבת מים ולהרימם . איתא בתוספתא מקואות ד ב , מהד' צוקרמאנדל , עמ' 656 שר : 15-13 מים הנוולין מאליהן ומן הים ומן הנהר והעולים באנטיליא פוסלין המקוה . רבן 1 שמעון בן גמליאל אומר : העולה בכבולין אינן פוסלין את המקוה לפי שאינן נתלשין . פרופ' ליברמן , בתוספת ראשונים ד , ירושלים תרצ"ט , עמ' , 15 בירר לנו את נוסח הקטע הנ"ל ( בעיקר על פי האגור לר"ש ג'מע , עמ' , ( 24 וקבע כי יש לגרוס : 'מים הנדלין = ) נידלין ) מאליהן מן הים ומן הנהר , והעולין באנטוליס פוסלין את המקוה ... וכו . " 5 הלכה זו מובנת לגמרי . מדובר בשני סוגים של מכונת שאיבה . האחד פועל על ידי גלגל , המסתובב בכח זרימת המים , ויש בו 'כלים' ה'תולשים' את המים ממקומם הטבעי בים או בנהר והופכים אותם למים שאובים הפוסלים את המקווה . מכונות כאלה מתוארות בספרו של האדריכל הרומי בן המאה הראשונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן