פרק שני קסטלין המחלק מים בבריכות

פרק שני קסטלין המחלק מים בבריכות ארבעת הפרקים הבאים ידונו בהבטים שונים של מערכת אספקת המים כפי שהייתה קיימת בא - ^ ישראל בימי המשנה והתלמוד . נתחיל ב'קסטליך המחלק את המים לכל חלקי העיר . גרסינן בתוספתא מקואות ד ו ( מהד' צוקרמאנדל , עמ' 656 שו' : ( 23-20 קסטלין ו [ מעין מגדל מים ] המחליק = ) המחלק ) מים בכרכין , אם היה נקוב כשפופרת הנוד אין פוסל את המקוה , ואם לאו פוסל את המקוה . הלכה זו עלו עליה בני אסיה שלש רגלים ביבנה ולרגל השלישי הכשירוהו , אפילו נקוב כמחט . וכתב על כך ש' ליברמן בתוספת ראשונים , ד , ירושלים תרצ"ט , עמ' , 17-16 וזו לשונו במלואה : קסטלין המחליק מים בכרכין וכר . בס' האגור לר"ש ג'מע עמ' : 44 בתוס' מקוות פ"ד קסטלין המחלק מים לבריכות אם היה נקוב כשפופרת וכר . וברוקח סי' שע"ז ( בשאלת ר' אלעזר כר"ש מוורונה : ( ותניא קסתלין המחלק מים בכרכי' אם היה כשפופר' הנוד אין פוסל את המקוה וכר . ובתשובת הרוקח שם.- ותניא קסטלון המקלח מים בכרכים אם היה שפופרת הנוד וכר . ובר"ש פ"ד מ"ה : תניא בתוספתא xastellum קסטלין הוא לשון יחיד . ראה קרויס , , Lehnworter ב , עמ' 557 א , ויש הרבה מה להוסי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן