ב. ספרות מחקר

ב . ספרות מחקר אברמסון , ש , ' 'נוסח ברכה על "קדושת השם , '" תורה שבעל פה , יד ( תשל"ב , ( עמ' קנו—קסד אברמסון , ש , ' עניינות בספרות הגאונים , ירושלים תשל"ד אדלר , מ' , היהודים בכינא , וילנה תרס"א אורבך , א"א , 'המסורות על תורת הסוד בתקופת התנאים , ' מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לגרשום שלום , ירושלים תשכ"ח , עמ' א—כח אורבך , א"א , חז"ל — פרקי אמונות ודעות , מהדורה שלישית , ירושלים תשל"ו אורבד , א"א , 'פרקי ר' יאשיה , ' קבץ על יד , ח ( יה , תשל"ו , ( עמ' 90—77 אלבוגן , י"מ , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תל אביב תשל"ב אלון , ג , ' מחקרים בתולדות ישראל , א , הוצאת הקבוץ המאוחד תשכ"ז אלטמן , א , ' 'שירי קדושה בספרות ההיכלות הקדומה , ' מלילה , ב ( תש"ו , ( עמ' - ) 24—1 הנ"ל , פנים של יהדות , תל אביב תשמ"ג , עמ' ( 67—44 אסף , ש , ' מספרות הגאונים , ירושלים תרצ"ג אסף , ש , ' ספרן של ראשונים , ירושלים תרצ"ה אסף , ש , ' 'מסדר התפילה בארץ ישראל , ' י' בער ואחרים , ( עורכים , ( ספר דינבורג , ירושלים תש"ט , עמ' 130—116 אסף , ש , ' תקופת הגאונים וספרותה , ירושלים תשט"ו אפטוביצר , א , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן