א. ספרי מקור

א . ספרי מקור ( 1 ) הספרות התלמודית מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי , מהדורת י"נ אפשטיין — ע"צ מלמד , מהדורה שניה , ירושלים תשל"ט מכילתא דרבי ישמעאל מהדורת ח"ש הורביץ — י"א רבין , מהדורה שניה , ירושלים תש"ל ספרי דברים , מהדורת א"א פינקלשטיין , ניו יורק תשכ"ט אבות דרבי נתן , מהדורת ש"ז שכטר , דפוס צילום , ניו יורק תשכ"ז תוספתא , מהדורת ש' ליברמן , ניו יורק תשט"ו—תשל"ג תלמוד ירושלמי , ונציה רפג תלמוד בבלי , דפוס צילום ( וילנה , ( ירושלים תשכ"ח מדרש רבה , דפוס צילום ( וילנה , ( תל אביב תש"ד ויקרא רבה , מהדורת מ' מרגליות , ירושלים תשי '' ג—תשי"ח דברים רבה , מהדורת שי ליברמן , מהדורה שלישית , ירושלים תשל"ד שיר השירים זוטא , מהדורת ש' בובר , ברלין תרנ"ד מדרש משלי , מהדורת ש' בובר , דפוס צילום , ירושלים תשכ"ה מדרש תהלים , מהדורת ש' בובר , וילנה תרנ"א מדרש תנחומא , ניו יורק—ברלין תרפ"ד מדרש תנחומא , מהדורת בובר , וילנה תרמ"ה פרקי דרבי אליעזר , מהדורת ר"ד לוריא , ורשה תרי"ב פסיקתא רבתי , מהדורת מ' איש שלום , ורשה תרנ"ג פסיקתא דרב כהנא , מהדורת י"י מנדלבאום , ניו יורק תשכ"ב מסכתות כלה , מהדורת מ' היג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן