רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים א ו ר ב ר , ח ז " ל א"א אורבד , חז"ל — פרקי אמונות ודעות , מהדורה שלישית , ירושלים תשל"ו אויבך , ער ה" ב אברהם בר' עזריאל , ערוגת הבשם , מהד' א"א אויבך , ירושלים , תרצ"ט—תשכ"ג אל בו גן י"מ אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תל אביב תשל"ב א ל י א ו ר ר' אליאור , היכלות זוטרתי , ירושלים תשמ"ב בער ז' בער , עבודת ישראל , רעדעלהיים תרכ"ח גולדשמידט , הגדה ד' גולדשמידט , הגדה של פסח ותולדותיה , ירושלים תש"ך גולדשמידט , מחזור ד' גולדשמידט , מחזור לימים נוראים , ( א . ראש השנה ב . יום כפור , ( ירושלים תש"ל גינצבורג ל' גינצבורג , פירושים וחידושים בירושלמי , ניו יורק תש"א—תשכ"א ד ו י ד ז ו ן י' דוידזון , אוצר השירה והפיוט , ניו יורק תרפ"ה—תרצ"ג ה י י נ י מ ן , התפילה י' היינימן , התפילה בתקופת התנאים והאמוראים , מהדורה שניה , ירושלים תשכ"ו ה י י נ י מ ן ע י ו נ י י' היינימן , עיוני תפילה , ירושלים תשמ"א ו ר ט ה י י מ ר ש"א ורטהיימר , בתי מדרשות , ( מהדורה חדשה ... מאת א"י ורטהיימר , ( ירושלים תש"ם י ל י נ ק א' ילינק , בית המדרש , מהדורה שניה , ירושלים תרצ"ח כהן , ש " ק Ka...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן