ד. ברכת 'גבורות' — הרעיון ונוסחאות הברכה

ד . ברכת 'גבורות' — הרעיון ונוסחאות הברכה רעיון גבורת ה' מצוי במקרא ובדברי חכמים , ומברכת גבורות עצמה מתבאר כיצד ראו המתפללים את גבורות ה : ' 'אתה גבור לעולם , ה : ' מחיה מתים ... משיב הרוח ... מכלכל 29 היינימן , עיוני , עמ' 36 ואילד , עיין עוד : ש' טל , 'ברכת 'מעין שבע , ' תרביץ , מא ( תשל"ב , ( עמ' . 150—145 30 תשובת רש"י הובאה בספר הפרדס , מהד' וו"י עהרענרייד , ד"צ , בני ברק תש"ם , עמ' צו . רש"י מביא את הגמרא בפסחים ומסיק 'לפיכך תחילתה הוצרכה להווסד בדבר השווה לכל האבות 31 . ' דיון רחב בנוסח הברכה ( ללא התייחסות לשאלת המבנה , ( ראה : גינצבורג , ד , עמ' 177 ואילך . השווה עוד לברכת 'אשר בגלל אבות בנים גידל , ' לעיל פרק ד הע' 32 . 4 אורבך , חז"ל , עמ' 69 ואילך . חיים ... סומד נופלים , ' וכן הלאה . ואולם , כשבוחנים אנו את שמה של הברכה עולה מיד הקושי של אי ההתאמה בין שמה הכוללני לבין חתימת הברכה בתחיית המתים , שאינה אלא מקרה פרטי של גבורות ה , ' ובמיוחד לאחר שנדונה לעיל תופעה דומה בברכת 'אבות . ' 33 ואכן , כבר שיערו חוקרים שונים כי חתימת הברכה המקורית היתה 'האל הגבור , ' או 'בעל 34 גבורו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן