סיכום

סיכום העיסוק המדוקדק ב'נשמת' כל חי' מלמד שתפילה זו מורכבת מקטעים בעלי שוני בתוכן ובצורה אשר הושפעו ממקורות שונים החל במקרא , וכלה בספרות התלמודית וההיכלות . 54 ראה : אלבוגן , עמ' 86 ( והנסמן שם . ( את המקור לדיעה זו יש לראות בחיבורי 'תולדות ישו , ' אולם שם קיימת רק קביעה כללית שפטרום 'חיבר כמה פיוטים ויוצרות וקרובות ואופנים וזולתות על כל השנה כמו שעשה הקליר . ' ( ג' באדער הכהן , חלקת מחוקק [ מהדורה שניה י , [ קראקא תרנ"א ( ז , ( עמ' 24 ^ -23 [ ומקבילות . ([ דומה כי מאגדה כללית ( ומאוחרת (? שנועדה להראות את מקורו היהודי של פטרוס התפתחה ההשקפה שהוא חיבר את 'נשמת . ' 55 דוידזון , נ ; 769 גולדשמידט , הגדה , עמ' 56 . 68 לו טענה זו היתה נכונה , לא היה עוד צורך בביקורת ספרותית היות שהכל פשוט כל כך . על דיעה זו , שהינה המשך להשקפות עתיקות ובלתי מבוססות , ראה להלן , פרק ה הע' 12 ( על התהוות התלמוד ועל התחברות תפילת שמונה עשרה . ( אפשר לומר בוודאות ש'נשמת' ran 1 להתחבר בתקופת האמוראים , אם כי יתכן שחלקה , לפחות , היה נאמר במקדש . והנה , המדובר כאן אינו , כפי שנראה ממבט ראשון , עיסוק בשמונה או תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן