ג. תהלים קמה כדגם ספרותי ל'נשמת'

ג . תה לים קמה כדגם ספרותי ל'נשמת' לכשנעיין היטב בתהלים קמה בזוכרנו את 'נשמת , ' ניווכח לדעת כי קיים דמיון רב בין 2 אותו פרק מפורסם שבתהלים לתפילת 'נשמת " . ' יתירה מזו , אין המדובר בשיוויון מקרי בלבד , כי אם במקבילות מרובות בין הקטעים , קרבה רעיונית ותוכנית , שימוש זהה במלים ואף בקישוטים ספרותיים שונים . כדי לבחון עניין זה תובא להלן הקבלה בין שתי התפילות בעלי האופי ההמנוני הנשגב : לסיכום : המקבילות הרבות בין תהלים קמה ל'נשמת' מלמדות כי מזמור קמה שימש את מחברי 'נשמת' כדגם ספרותי לתפילתם . 53 לא מדובר כאן בחקיינות לשמה , כי אם במלאכת יצירה עצמאית הנזקקת לתנ"ד , אר אינה נשענת עליו בלבד , וזאת , כנראה , הסיבה שקרבת ' נשמת' לתהלים קמה לא מורגשת במבט ראשון . לא זו אף זו , השוואת שני הקטעים עשויה 52 על תהלים קמה , ראה : י' בזק , צורות ותכנים במזמורי תהלים , ירושלים—תל אביב תשמ"ד , עמ' 11 ואילר . 53 השווה : היינימן , עיוני , עמ' 176 ואילר . ללמד כי רעיון הגאולה היה זר בראשיתו ל'נשמת , ' מצד אחד , וכי 'נשמת' —התפילה שקל היה , לכאורה , לפוררה לרסיסים — יוצאת מחוזקת ואחדותית מצד שני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן