כ"ט פיוטים

כ"ט פיוטים א . רגלי החיות כנגד כולן ב . ולמעלה מערבות רקיע רגלי החיות ג . לד הגדולה לך הגבורה ד . לך ירעו לך יהדרו ה . כסא כבודך לך יתנו ו . לך יחזקו לך יאמצו ז . לך יתנו גאוה וגבורה ח . לך יאמצו לך יברכו ט . למי משפילין למי מגביהין י . מי בכם עושה רצון מלכו יא . מלך נסים מלך גבורות יב . מלך ישר מלך נאמן יג . מלך כביר מלך תקיף יד . מלך אביר מלך ברוך טו . מלך ישראל הוא ( מלך אהוב הוא ) טז . מלך אביר מלך אדיר מלך אדון יז . מלך אמת מלך אביר מלך אחד 11 אף מסקנתו של כהן כי 'שעור קומה' הוא חיבור בבלי , גם מפני שתפילת 'עלינו' המיוחסת לרב כלולה בו —אינה נראית . שאלת הטקסט ה'מקורי' היא בעיה לעצמה והיא תלויה באופן בו נכתב הטקסט , ולא רק בוורסיות השונות של כתבי היד שהגיעו אלינו . ידו . במלך מפואר במלד שומר יט . ברוך שמו בכל דור ודור ומבורר במעוני מעלה כ . כשמו כן גדולתו ובגדולתו כן תהלתו כא . חכמה על חכמה כב . אתה הוא אדון אלוהי האלוהים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן