ופתח לגו ה' אלוהינו אב הרחמימ ארון הפליחות גזה השבוע וככל שבוע