א. ספרות ההיכלות —מהי?

א . ספרות ההיכלות —מהי ? ספרות ההיכלות אינה גדולה בהיקפה כלל , ואם נצמצמה במקום אזי תתפוס גליונות נייר כמסכת בינונית אחת של גמרא . משמע , ניתן ללומדה ולדעתה בנקל ; לדעתה , אך לאו דווקא להבינה . שמה של ספרות זו לקוח מאחד העניינים בו היא עוסקת — ה ה י כ ל ו ת ברקיע . כיוון שה / מלך מלכי המלכים , נדמה למלך בשר ודם , נעשתה כל מלכותא דרקיעא כמלכותא דארעא . לאמור , מה מלך בן תמותה יושב בהיכלו , והיכלות רבים לו , אף מלך עולמים כן ; מה מלך אביון מוקף משרתים , אף מלך עליון כן , ורבות כיוצא באלו הדוגמאות . קיימת זיקה חזקה בין ספרות זו לשלושה ספרים מקראיים : בראשית , שיר השירים ויחזקאל . הפרק הראשון בספר בראשית מספק את הידע הקוסמוגני והקוסמוגראפי הבסיסי על העולם . לאמור , כיצד נוצר העולם , מהן מידותיו , איך הוא עשוי ופועל —נושאים הקרויים בפי התנאים 'מעשה בראשיתי ( חגיגה יא ע"ב ואילך . ( לאור השקפתם של חז"ל הרואה בשיר השירים מדרש אליגורי המתאר את אהבתם של כנסת ישראל ודודה—הוא ה , ' נדרשות המלים בספרות ההיכלות ( כבתלמוד ) כמתייחסות אל ה : ' חדרי המלך , אפיריון המלך —הוא הכסא , וכן תיאורו הגופני של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן